Soloplus

Soloplus bestaat uit appartementen voor alleenstaanden met daarnaast een ontmoetingsruimte voor sociale contacten. In Soloplus wonen de cliënten zelfstandig. Zij huren het appartement van de woningcorporatie Woonstede op voordracht van Soloplus.

In het appartementengebouw zijn 24 appartementen bestemd voor Soloplus. Het appartement op nr. 5 is ingericht als ontmoetingsruimte. De ‘plus’ ligt in de ontmoetingsruimte; daar bieden wij de mogelijkheid om de medebewoners te ontmoeten. In deze ontmoetingsruimte werken vrijwilligers als gastvrouw/heer. Op deze wijze zorgt Soloplus voor steun bij en aanvulling op het zelfstandig wonen.

Het motto van Soloplus is: “Solo samen”. De kerntaak van Soloplus is het bieden van zelfstandige woonruimte en een ontmoetingsruimte voor sociale contacten met als doel dat de cliënten zelfstandig kunnen (blijven) wonen in een veilige, sociale woonomgeving.

Wanneer een cliënt meer hulp nodig heeft dan Soloplus biedt, verwijzen wij naar gespecialiseerde instanties. De coördinator heeft hierin een signalerende, adviserende en verwijzende rol. Het accent bij Soloplus ligt op ‘zo gewoon mogelijk’ wonen.

Soloplus voor wie?

De doelgroep van Soloplus bestaat uit mensen die weinig sociale contacten hebben. Hun gemeenschappelijke kenmerk is de behoefte aan een informele, sociale omgeving.

Soloplus is voor volwassenen die:

  • Bij aanmelding tussen 30 en 55 jaar zijn
  • Zelfstandig kunnen en willen wonen
  • Behoefte hebben aan informele sociale contacten

Soloplus is niet bedoeld voor mensen:

  • Met acute psychiatrische problemen
  • Met verslavingsproblemen
  • Die meer hulp nodig hebben dan normaal thuis mogelijk is

Welk doel?

Soloplus is een woonvorm voor alleenstaanden die zelfstandig kunnen wonen, maar behoefte hebben aan een vertrouwde en veilige sociale woonomgeving. Soloplus biedt zelfstandige woonruimten met daarbij een ontmoetingsruimte. In deze ruimte is gelegenheid voor sociale contacten met medebewoners en vrijwilligers. Regelmatig organiseert men activiteiten zoals creatieve bezigheden en wekelijks is er een maaltijd.

Aanmelding?

Om in aanmerking te komen voor begeleiding of ondersteuning heeft men een WMO beschikking nodig afgegeven door gemeente Ede. Wij kunnen zonodig helpen om een aanvraag te doen.

Telefonisch kan contact opgenomen worden met Soloplus en een aanmeldingsformulier aangevraagd worden. Het aanmeldingsformulier wordt gemaild, ingevuld en teruggestuurd. Wij bekijken of men aan de voorwaarden voor het wonen bij Soloplus voldoet. Deze zijn: alleenstaand, behoefte aan vertrouwde woonomgeving en sociale contacten, in staat zijn (met enige ondersteuning) om zelfstandig te wonen, leeftijd 30-55 jaar, geen verslavingsproblematiek, WMO-indicatie. Wij bewaren de informatie tot er plaats is en hanteren een wachtlijst. Als er plaats is, komt de persoon die bovenaan de wachtlijst staat in principe als eerste in aanmerking. Een reden om van de volgorde af te wijken is het streven naar een evenwicht in sekse, leeftijd, problematiek/gedrag. Verder is in onze instelling afgesproken dat een geschikte kandidaat vanuit de Johanniter Opvang voorkeur geniet boven kandidaten van de wachtlijst.

Zodra er een woning beschikbaar is, nodigen wij de kandidaat uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bepalen wij of Soloplus op dat moment een goede woonplek is. Zo nee, dan bekijken wij met de kandidaat of die op de wachtlijst blijft of dat er een andere oplossing moet komen.

Kosten?

De huur van de appartementen betaalt men rechtstreeks aan Woonstede. In de ontmoetingsruimte vragen wij een kleine bijdrage in de kosten van de consumpties