Johanniter Crisisopvang voor wie?

Wij bieden kortdurende, tijdelijke huisvesting met ambulante, individuele crisisbegeleiding. Dit is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar (mannen en vrouwen), en ouders met kinderen in een bedreigende of acute crisissituatie. Het gaat om mensen die dakloos zijn geworden en die daarnaast problemen hebben op het gebied van financiën, relaties, huiselijk geweld, psychische gezondheid, werk en dagbesteding. Een uitzondering is ernstige verslavingsproblematiek.

Welk doel?

Onze doelstelling is dat cliënten zo snel mogelijk, en na maximaal drie maanden, de stap kunnen maken naar zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat wij ons richten op alleen crisisopvang en met de cliënten zo snel mogelijk een start maken op weg naar eigen woonruimte en regie over hun leven of naar een andere vorm van begeleiding. De focus ligt op integratie in de samenleving. Dit betekent dat zelfredzaamheid, participatie en de opbouw van een sociaal netwerk belangrijke speerpunten zijn in de begeleiding. Het is ons doel dat cliënten geen maatschappelijke opvang meer nodig hebben en zo snel mogelijk verder kunnen met steun van een eigen sociaal netwerk en met gebruikmaking van regulier beschikbare (gemeentelijke) basisvoorzieningen.

Aanmelden

Aanmelding zowel telefonisch als online (zie onder contact).

Allereerst vindt een intake plaats waarin basisvragen worden gesteld om zodoende een situatie te kunnen beoordelen. Hierna vindt de screening plaats waarin dieper wordt ingegaan op welke leefgebieden problemen worden ervaren. Als tijdens de screening blijkt dat vervolgacties nodig zijn die buiten onze instelling liggen, dan regelt de medewerker een afspraak bij een andere instelling en zorgt voor een overdracht.

Voor onze begeleiding maken wij gebruik van het 8-fasenmodel en de sociaal netwerkmethodiek. De kernactiviteit is verbinden. De verbinding maken tussen de hulpvraag en de persoon of instantie die kan helpen deze op te lossen.

Vraag hulp aan

Heeft u of kent u iemand die hulp nodig heeft? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op

    Kosten?

    Cliënten dienen een eigen bijdrage te betalen in verband met een verblijf in de opvang. Deze wordt vastgesteld door de gemeente.