Uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden om uw donatie te verwerken. Zie onze privacybeleid voor meer informatie.

Privacy beleid

Privacyverklaring

Stichting Johanniter Opvang respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het verrichten van de aangeboden diensten
 • Om contact met u te kunnen opnemen
 • Het versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen

Af- en aanmelden voor onze nieuwsbrief kunt u eenvoudig zelf via het emailadres info@johanniteropvang.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Ondersteuning voor onze vrijwilligers.

Cliënten van de Johanniter Opvang tekenen een toestemmingsverklaring waarin afgesproken wordt met welke (zorg)partijen gegevens gedeeld worden t.b.v. de begeleiding.

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat we uw gegevens in ieder geval bewaren zolang dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Wij leggen geheimhouding op aan onze medewerkers en verwerkers
 • Wij werken met wachtwoorden
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij maken gebruik van actuele software
 • Wij stellen alleen persoonsgegevens aan een verwerker ter beschikking voor verwerking nadat wij ons er van vergewist hebben dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen

Rechten omtrent uw gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Cookies en analytics

Deze website maakt geen gebruik van cookies en Google analytics.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons privacy-beleid is onder andere afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Johanniter Opvang

info@johanniteropvang.nl

0318 419519

Signed up already? Login instead.